ข่าวสารกิจกรรม Archives - Page 2 of 2 -

โครงการ “แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

  • ไม่มีความเห็น

โครงการ "แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน" (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

       สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  กำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของจังหวัดลำพูน โดยจะดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งทางบริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน (นิคมต้นแบบด้านการจราจร) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ)

  • ไม่มีความเห็น

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ) ประจำปี 2561

               ตามที่บริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเอง ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนาแรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561