การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

การมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ปี 2563

     บริษัท คังเซโด จำกัด มีการก่อตั้งบริษัทฯ มายาวนานกว่า 29 ปี และทุกๆ ปี ทางกรรมการผู้จัดการให้มีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่นที่มีอายุการทำงาน 10 ปี และ 20 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งปีนี้ก็มีจำนวนพนักงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นจำนวน 14 ท่าน กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัทฯ กล่าวขอบคุณพนักงาน ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีอย่างมาก 

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ปี 2563

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

       กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2534  โดยวิทยากรจาก เทศบาล ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ โดยการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพนักงานทุกคนได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกันเสมือนเกิดเหตุการจริง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆในการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง