ข่าวสารกิจกรรม Archives - Page 2 of 2 -

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ปี 2561

  • ไม่มีความเห็น

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

       กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2534  โดยวิทยากรจาก เทศบาล ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ 

การอบรมพนักงาน เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

  • ไม่มีความเห็น

อบรมพนักงาน เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2561

               บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ จากวิทยากร เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 

การอบรมพัฒนาบุคคลากร เรื่อง “การใช้พู่กันในการแต่งหน้า”

  • ไม่มีความเห็น

การอบรมบุคคลากร บริษัท คังเซโด จำกัด
เรื่อง "การใช้พู่กันในการแต่งหน้า"

         คุณวาริพินธ์ แซ่แต้ กรรมการผู้จัดการบริษัท คังเซโด จำกัด ได้ให้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลากรบริษัทฯ เรื่อง “การใช้พู่กันในการแต่งหน้า ” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานโดยวิทยากร คุณนฤบาล หว่างตระกลู (Make Up Artist)  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมบริษัทฯ 

โครงการ “แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

  • ไม่มีความเห็น

โครงการ "แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน" (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

       สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  กำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของจังหวัดลำพูน โดยจะดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งทางบริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน (นิคมต้นแบบด้านการจราจร) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ)

  • ไม่มีความเห็น

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ) ประจำปี 2561

               ตามที่บริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเอง ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนาแรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561