งานเลี้ยงประจำปี 2561 บริษัท คังเซโด จำกัด

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานในบริษัทฯ ในธีม “Sport Party” โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้ร่วมสนุก ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่มพนักงาน การมอบรางวัลจากกิจกรรม “แต่งกายดีเด่น ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม” “การจับฉลากของรางวัลปีใหม่” โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว

           ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัด “โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน” ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงโดยมีกิจกรรม การแจกอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ติดตั้งถังดับเพลิงภายในโรงเรียน ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย การให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการแจกทุนการศึกษา 

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ปี 2561

การฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

       กิจกรรมการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน เรื่อง “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2534  โดยวิทยากรจาก เทศบาล ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ 

การอบรมพนักงาน เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

อบรมพนักงาน เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2561

               บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ จากวิทยากร เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 

การอบรมพัฒนาบุคคลากร เรื่อง “การใช้พู่กันในการแต่งหน้า”

การอบรมบุคคลากร บริษัท คังเซโด จำกัด
เรื่อง "การใช้พู่กันในการแต่งหน้า"

         คุณวาริพินธ์ แซ่แต้ กรรมการผู้จัดการบริษัท คังเซโด จำกัด ได้ให้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลากรบริษัทฯ เรื่อง “การใช้พู่กันในการแต่งหน้า ” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานโดยวิทยากร คุณนฤบาล หว่างตระกลู (Make Up Artist)  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมบริษัทฯ 

โครงการ “แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

โครงการ "แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน" (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

       สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  กำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของจังหวัดลำพูน โดยจะดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งทางบริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน (นิคมต้นแบบด้านการจราจร) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ)

งานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ) ประจำปี 2561

               ตามที่บริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเอง ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนาแรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561