โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน -

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน

  • ไม่มีความเห็น

โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว

           ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัด “โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน” ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงโดยมีกิจกรรม การแจกอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ติดตั้งถังดับเพลิงภายในโรงเรียน ปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความปลอดภัย การให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงการแจกทุนการศึกษา