การอบรมพนักงาน เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" -

การอบรมพนักงาน เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

  • ไม่มีความเห็น

อบรมพนักงาน เรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2561

               บริษัท คังเซโด จำกัด ได้มีการจัดอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ จากวิทยากร เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน