โครงการ "แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน" (นิคมต้นแบบด้านการจราจร) -

โครงการ “แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

  • ไม่มีความเห็น

โครงการ "แรงงานร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน" (นิคมต้นแบบด้านการจราจร)

       สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูนและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  กำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของจังหวัดลำพูน โดยจะดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับผู้ใช้แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร ซึ่งทางบริษัท คังเซโด จำกัด ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน (นิคมต้นแบบด้านการจราจร) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน