ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2562 -

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2562

  • ไม่มีความเห็น

ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

            บริษัท คังเซโด จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง ปี 2562 ในวันที่ 11  เมษายน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นประจำทุกๆ ปี เป็นประเพณีสืบต่อกันมา ที่แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโส เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่อาวุโสของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 6 ท่าน และพนักงานทุกคนร่วมกันรดน้ำดำหัวด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน