การอบรมพัฒนาบุคคลากร เรื่อง "การใช้พู่กันในการแต่งหน้า" -

การอบรมพัฒนาบุคคลากร เรื่อง “การใช้พู่กันในการแต่งหน้า”

  • ไม่มีความเห็น

การอบรมบุคคลากร บริษัท คังเซโด จำกัด
เรื่อง "การใช้พู่กันในการแต่งหน้า"

         คุณวาริพินธ์ แซ่แต้ กรรมการผู้จัดการบริษัท คังเซโด จำกัด ได้ให้มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลากรบริษัทฯ เรื่อง “การใช้พู่กันในการแต่งหน้า ” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานโดยวิทยากร คุณนฤบาล หว่างตระกลู (Make Up Artist)  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมบริษัทฯ