การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ -

การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ

  • ไม่มีความเห็น

การรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ขยายวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางผู้บริหาร บริษัท คังเซโด จำกัด จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยให้มีการรณรงค์และจัดทำมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ภายในบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำป้ายและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 กำหนดให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริษัทฯ ติดตั้งจุดแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้กับพนักงานหลายจุด จัดสถานที่ในการรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง ร่วมทั้งจัดทำเฟสชิวให้พนักงานสวมใส่ในขณะทำงานหรือสำหรับการเดินทางโดยรถประจำ เป็นต้น