การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

การที่บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารคุณภาพ มาตรฐาน สากล ISO 9001:2015 มาใช้ในการบริหารระบบคุณภาพ เพื่อประกันให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสินค้าและบริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและมีการพัฒนาอย่าต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า


นโยบายความปลอดภัย

บริษัทมีนโยบายความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญอย่างยิ่งควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานภายในบริษัท จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยขึ้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นร์

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้ พนักงานมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้าน แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสังคมและในการทำงาน นโยบายสิ่งแวดล้อมจึงเป็นกรอบสำคัญในการดำเนินการขององค์กร

Products

  • Cosmetic Brush Heads 
  • Writing Brush Heads
  • Painting Brush Heads
  • Dental Brush Heads
  • Cosmetic Brush

Contact Marketing

 
 


Address

  • KANSEIDO Co.,Ltd. Northern Region Industrial Estate 60/27 Moo 4 Tambol Banklang Amphur Muang, Lamphun 51000 Thailand

Kanseido Co.,Ltd. ผู้รับผลิตหัวแปรงพู่กันหลากหลายชนิด